Srovnání dopravních prostředků

Pro přepravu zboží lze využít různé dopravní cesty. Tím vyvstává otázka, jaké dopravní řešení by bylo optimální použít. Vedle kvalitativních a ekonomických aspektů jsou stále více posuzována také ekologická hlediska. Po zvážení těchto jednotlivých bodů zjistíme, že u všech dopravních prostředků, ať už se jedná o lodě, železnice nebo nákladní automobily, nalezneme výhody a nevýhody.

V rámci posouzení vlastností jako je hustota dopravní sítě, schopnost pojmout objemná množství zboží, průjezdnost profilů a spolehlivost dopravních prostředků, jež spadají více pod ekonomické hodnocení, přibývají také další kritéria jako vypoštění CO², emise hluku, spotřeba energie a externí náklady k iniciaci rozčlenění dopravy, především u komplexního transportního řešení. V důsledku měnícího se tržního chování konzumentů je často diskutováno téma „společenské odpovědnosti firem“ pro oblast udržitelného rozvoje, který je stále více středem zájmu. V dnešní době se zákazníci nezajímají jen o samotné zboží a služby, ale také se poptávají po tom, jak byly výrobky vyprodukovány a jak si stojí daná produkce v souladu s přírodou a společností. Často se to také stává u srovnatelného typu zboží rozhodovacím nákupním kritériem zákazníků.

K upozornění na tyto aspekty byla prostřednictvím Planco-Institutu v listopadu 2007 uveřejněná závěrečná zpráva „Dopravně-ekonomické a ekologické srovnání přepravních cest - a to silničních komunikací, železnice a vodních cest„. Přitom byla potvrzena dosud známá fakta, ale získány i zcela nové poznatky. Obzvláště začlenění dosud málo v úvahu braných emisí jako např. hluk a prach, změnilo hodnocení ve prospěch říční přepravy:

  • U transportu hromadného nákladu spotřebuje loď v průměru o 67% méně energie než nákladní automobily a o 35% méně než železnice.
  • Vypouštění CO² za každý tunokilometr obnáší u lodě 33,4 g, zatímco u železnice je to 48,1 g a nákladních automobilů 164 g
  • Při srovnání externích nákladů dopravního hluku si lodě vedou nejlépe, bez započítání „železničního bonusu“ (= odečtení 5dB u železnice skrze „jiné hlukové vlivy“ než u dálnice) má železnice nejhorší výsledek

Vedle ekologických faktorů bylo provedeno také srovnání provozně ekonomických dopravních nákladů (viz níže - započtení nákladů při oběhu zboží u lodě a železnice):

* Zdroj: „Dopravně-ekonomické a ekologické srovnání přepravních cest - silničních komunikací, železnice a vodní cesty - shrnutí výsledků průzkumu“, Planco Consulting GmbH Essen

Máte zájem o další informace? Kompletní studii od WSD-Ost si můžete stáhnout zde.